Згідно Закону України 3651-д орган місцевого самоврядування «Чонгарська сільська рада» (код ЄДРПОУ: 34895676) був реорганізований і увійшов до складу Генічеської громади

Для можливості відновлення сайту дзвоніть за телефонами: (0432) 55-43-70 - Метастудія (Вінниця)
Vlada.ua - розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування

Дошкільні заклади освіти

                                             Кошторис ясла-садка "Червона шапочка" на 2020 рік

      ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
  Затверджений у сумі: Три мільйона чотириста сімдесят шість тисяч чотириста сорок чотири грн. 00 коп. (3476444,00 грн. )
      (сума словами і цифрами)
      Сільський голова
      (посада)
      Коваль Г.Ю.
      (підпис)             (ініціали і прізвище)
      10.01.2020
      (число, місяць, рік)               М.П.  
Кошторис на  2020 рік 
           
04400630  Виконавчий комітет Чонгарської сільської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Чонгар Генічеський район Херсонська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: місцевий          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211010 Надання дошкільної освіти
          (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 3128990,00 347454,00 3476444,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 3128990,00 X 3128990,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 347454,00 347454,00
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 347454,00 347454,00
 (розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 347454,00 347454,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 X 0,00 0,00
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти 25020300 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 0,00 0,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X    
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 3128990,00 347454,00 3476444,00
Поточні видатки 2000 3128990,00 347454,00 3476444,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 2405722,00 0,00 2405722,00
Оплата праці 2110 1949267,00 0,00 1949267,00
Заробітна плата 2111 1949267,00 0,00 1949267,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 456455,00 0,00 456455,00
Використання товарів і послуг 2200 723268,00 347454,00 1070722,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 68000,00 0,00 68000,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 5000,00 0,00 5000,00
Продукти харчування 2230 390400,00 347454,00 737854,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 5400,00 0,00 5400,00
Видатки на відрядження 2250 5000,00 0,00 5000,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 249468,00 0,00 249468,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 11268,00 0,00 11268,00
Оплата електроенергії 2273 98200,00 0,00 98200,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 140000,00 0,00 140000,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 0,00 0,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 0,00 0,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
           
           
Сільський голова       Коваль Г.Ю.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер       Поспєлова Л.А.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.***          
  10.01.2020        
  (число, місяць, рік)        
 
   ** Сума проставляється за  кодом  відповідно  до  класифікації кредитування  бюджету  та  не  враховується у рядку 'НАДХОДЖЕННЯ -усього'.
   *** Заповнюється розпорядниками нижчого рівня, крім головних розпорядників та національних вищих навчальних закладів, яким безпосередньо встановлені призначення у державному бюджеті.

                               Кошторис Новотрудівського НВК "Ромашка" на 2020 рік

      ЗАТВЕРДЖЕНО
 Наказ Міністерства фінансів України 28.01.2002 № 57
(у редакції наказу Міністерства фінансів України
04.12.2015 № 1118)
  Затверджений у сумі: Сімсот три тисячі вісімсот шістдесят чотири грн. 00 коп. (703864,00 грн. )
      (сума словами і цифрами)
      Сільський голова
      (посада)
      Коваль Г.Ю.
      (підпис)             (ініціали і прізвище)
      10.01.2020
      (число, місяць, рік)               М.П.  
Кошторис на  2020 рік 
           
04400630  Виконавчий комітет Чонгарської сільської ради
(код за ЄДРПОУ та найменування бюджетної установи)
с.Чонгар Генічеський район Херсонська область
(найменування міста, району, області)
Вид бюджету: місцевий          
код та назва відомчої класифікації видатків та кредитування бюджету 02 Виконавчі органи місцевих рад, Рада міністрів Автономної Республіки Крим, державна адміністрація (обласні державні адміністрації, Київська, Севастопольська міські державні адміністрації, районні державні адміністрації (управління, відділи)
код та назва програмної класифікації видатків та кредитування державного бюджету  
(код та назва програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (код та назва Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів) 0211020 Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти (у тому числі з дошкільними підрозділами (відділеннями, групами))
          (грн.)
Найменування Код Усього на рік Разом
Загальний фонд Спеціальний фонд
1 2 3 4 5
НАДХОДЖЕННЯ - усього X 643124,00 60740,00 703864,00
Надходження коштів із загального фонду бюджету X 643124,00 X 643124,00
Надходження коштів із спеціального фонду бюджету, у тому числі: X X 60740,00 60740,00
 -надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 25010000 X 44540,00 44540,00
 (розписати за підгрупами)        
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 25010100 X 44540,00 44540,00
Надходження бюджетних установ від додаткової (господарської) діяльності 25010200 X 0,00 0,00
Плата за оренду майна бюджетних установ, що здійснюється відповідно до Закону України 'Про оренду державного та комунального майна' 25010300 X 0,00 0,00
Надходження бюджетних установ від реалізації в установленому порядку майна (крім нерухомого майна) 25010400 X 0,00 0,00
- інші джерела власних надходжень бюджетних установ 25020000 X 0,00 0,00
 (розписати за підгрупами)        
Благодійні внески, гранти та дарунки 25020100 X 0,00 0,00
Надходження, що отримують бюджетні установи від підприємств, організацій, фізичних осіб та від інших бюджетних установ для виконання цільових заходів, у тому числі заходів з відчуження для суспільних потреб земельних ділянок та розміщених на них інших об'єктів нерухомого майна, що перебувають у приватній власності фізичних або юридичних осіб 25020200 X 0,00 0,00
Надходження, що отримують державні і комунальні заклади професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти від розміщення на депозитах тимчасово вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг, якщо таким закладам законом надано відповідне право; надходження, що отримують державні і комунальні заклади фахової передвищої та вищої освіти, наукові установи та заклади культури як відсотки, нараховані на залишок коштів на поточних рахунках, відкритих у банках державного сектору для розміщення власних надходжень, отриманих як плата за послуги, що надаються ними згідно з основною діяльністю, благодійні внески та гранти 25020300 X 0,00 0,00
- інші надходження, у тому числі:   X 16200,00 16200,00
   - інші доходи (розписати за кодами класифікації доходів бюджету)   X    
   - фінансування (розписати за кодами класифікації фінансування бюджету та типом  боргового зобов'язання)   X    
   - повернення кредитів до бюджету (розписати за кодами програмної класифікації видатків та кредитування бюджету, класифікації кредитування бюджету)   X    
  X ** **
ВИДАТКИ ТА НАДАННЯ КРЕДИТІВ - усього X 643124,00 60740,00 703864,00
Поточні видатки 2000 643124,00 44540,00 687664,00
Оплата праці і нарахування на заробітну плату 2100 510985,00 0,00 510985,00
Оплата праці 2110 418840,00 0,00 418840,00
Заробітна плата 2111 418840,00 0,00 418840,00
Грошове забезпечення військовослужбовців 2112 0,00 0,00 0,00
Нарахування на оплату праці 2120 92145,00 0,00 92145,00
Використання товарів і послуг 2200 132139,00 44540,00 176679,00
Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 2210 26500,00 0,00 26500,00
Медикаменти та перев`язувальні матеріали 2220 1000,00 0,00 1000,00
Продукти харчування 2230 53100,00 44540,00 97640,00
Оплата послуг (крім комунальних) 2240 0,00 0,00 0,00
Видатки на відрядження 2250 0,00 0,00 0,00
Видатки та заходи спеціального призначення 2260 0,00 0,00 0,00
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 2270 51539,00 0,00 51539,00
Оплата теплопостачання 2271 0,00 0,00 0,00
Оплата водопостачання та водовідведення 2272 3099,00 0,00 3099,00
Оплата електроенергії 2273 13440,00 0,00 13440,00
Оплата природного газу 2274 0,00 0,00 0,00
Оплата інших енергоносіїв та інших комунальних послуг 2275 35000,00 0,00 35000,00
Оплата енергосервісу 2276 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм 2280 0,00 0,00 0,00
Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм 2281 0,00 0,00 0,00
Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку 2282 0,00 0,00 0,00
Обслуговування боргових зобов`язань 2400 0,00 0,00 0,00
Обслуговування внутрішніх боргових зобов`язань 2410 0,00 0,00 0,00
Обслуговування зовнішніх боргових зобов`язань 2420 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти 2600 0,00 0,00 0,00
Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 2610 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів 2620 0,00 0,00 0,00
Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 2630 0,00 0,00 0,00
Соціальне забезпечення 2700 0,00 0,00 0,00
Виплата пенсій і допомоги 2710 0,00 0,00 0,00
Стипендії 2720 0,00 0,00 0,00
Інші виплати населенню 2730 0,00 0,00 0,00
Інші поточні видатки 2800 0,00 0,00 0,00
Капітальні видатки 3000 0,00 16200,00 16200,00
Придбання основного капіталу 3100 0,00 16200,00 16200,00
Придбання обладнання і предметів довгострокового користування 3110 0,00 16200,00 16200,00
Капітальне будівництво (придбання) 3120 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) житла 3121 0,00 0,00 0,00
Капітальне будівництво (придбання) інших об`єктів 3122 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт 3130 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень) 3131 0,00 0,00 0,00
Капітальний ремонт інших об`єктів 3132 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація 3140 0,00 0,00 0,00
Реконструкція житлового фонду (приміщень) 3141 0,00 0,00 0,00
Реконструкція та реставрація інших об`єктів 3142 0,00 0,00 0,00
Реставрація пам`яток культури, історії та архітектури 3143 0,00 0,00 0,00
Створення державних запасів і резервів 3150 0,00 0,00 0,00
Придбання землі та нематеріальних активів 3160 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти 3200 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям) 3210 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів 3220 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям 3230 0,00 0,00 0,00
Капітальні трансферти населенню 3240 0,00 0,00 0,00
Надання внутрішніх кредитів 4110 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів органам державного управління інших рівнів 4111 0,00 0,00 0,00
Надання кредитів підприємствам, установам, організаціям 4112 0,00 0,00 0,00
Надання інших внутрішніх кредитів 4113 0,00 0,00 0,00
Надання зовнішніх кредитів 4210 0,00 0,00 0,00
Нерозподілені видатки 9000 0,00 0,00 0,00
           
           
Сільський голова       Коваль Г.Ю.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
Головний бухгалтер       Поспєлова Л.А.
      (підпис)   (ініціали і прізвище)
М.П.***          
  10.01.2020        
  (число, місяць, рік)        

 

rada.org.ua - портал місцевого самоврядування

Vlada.online - розробка офіційних сайтів органів державної влади і органів місцевого самоврядування


Розробка веб-сайтів для органів місцевого самоврядування
Пропонуємо веб-платформи по створенню власного веб-сайту державним органам влади, органам місцевого самоврядування та державним установам
Gromada.org.ua, Rda.org.ua, Rayrada.org.ua, School.org.ua, Osv.org.ua

Логін: *

Пароль: *